QUI SOM?

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI SANTA DOROTEA

QUI SOM? ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL COL·LEGI SANTA DOROTEA

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi Santa Dorotea agrupa els pares i mares o representants legals dels alumnes del centre.

Els estatuts de l’associació regulen les seves finalitats que resumidament són les següents:

 • Recollir i representar els interessos de les mares i els pares dels alumnes de l’escola
 • La mútua cooperació dels pares i mares per tal que cadascun pugui complir de manera eficaç la responsabilitat ineludible d’educar els seus propis fills
 • La integració en la Comunitat Educativa del Centre, bo i donant suport i assistència per obtenir, dins el propòsit formatiu i educador, la millor educació integral de l’alumne.
 • Fomentar la participació dels pares en el òrgans col·legiats del Centre
 • Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn
 • Col·laborar en les activitats educatives del Centre, tot cooperant en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars, esportives, recreatives i de serveis, amb l’objectiu d’obtenir una millor formació dels alumnes
 • Orientar i estimular els pares envers les obligacions que els incumbeixen en relació a l’educació dels seus fills, promovent en tot allò que sigui possible la seva pròpia formació en col·laboració amb el Centre
 • Promoure i realitzar tota mena d’activitats físico-esportives

 

La Junta directiva

La Junta Directiva és la que regeix i administra l’AMPA. Som un grup de pares interessats en l’educació integral dels nostres fills, amb ganes de col·laborar amb l’escola. Ens reunim un cop al mes durant el curs escolar (normalment les reunions coincideixen amb el primer dilluns de cada mes).

Formem la Junta Directiva de l’Associació de Pares i Mares (AMPA) de l’escola els següents:

 • Presidenta: Helena Sayós
 • Vice-Presidenta: Montse Marta
 • Secretària: Eva Ferraz
 • Tresorer: Jordi Parés
 • Vocals: Mónica Casals, Viviana Costa, Eduardo Llorens, Elisenda Marimon i Alex Masana.

Ens podeu trobar a l’escola cada dimecres de 16:00. a 16:50h i us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari que trobareu aquí.

 

L’Assemblea

És l’òrgan suprem de l’associació i és constituïda per tots els socis.

Es reuneix de forma ordinària un cop l’any i de forma extraordinària les vegades que es consideri oportú.

PREGUNTES SOBRE L'ASSOCIACIÓ

MEMBRES DE LA JUNTA

Formem la Junta Directiva de l’Associació de Pares i Mares (AMPA) de l’escola els següents:

 • Presidenta: Helena Sayós
 • Vice-Presidenta: Montse Marta
 • Secretària: Eva Ferraz
 • Tresorer: Jordi Parés
 • Vocals: Mónica Casals, Viviana Costat, Eduardo Llorens, Elisenda Marimon i Alex Masana.

ESTATUS

Els estatuts de l’associació regulen les seves finalitats. Els pots descarregar clicant aquest enllaç: Estatuts de l’AMPA.

VOLS SER MEMBRE DE L'AMPA?

Si vols ser membre de la Junta de l’AMPA del col·legi només tens que enviar-nos un mail a junta@ampasantadorotea.org amb les teves dades de contacte.

COM PODEU CONTACTAR AMB L'AMPA?

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del col·legi Santa Dorotea

Adreça: Passeig de Sant Joan Bosco, 24, 08017 Barcelona
Telèfon despatx: (+34) 932 03 28 92
Correu electrònic: junta@ampasantadorotea.org

Vacants de la Junta cobertes 75%
Estatus establerts 100%

L’associació

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Santa Dorotea agrupa els pares i mares o representants legals dels alumnes del centre.

 

Consulta els estatuts de l'associació que regulen les seves finalitats.

         

Junta de l’AMPA

Presidenta: Helena Sayós.

Vice-presidenta: Montse Martra.

Secretària: Eva Ferraz.

Tresorer: Jordi Parés.

Vocals:

  - Mónica Casals.
  - Viviana Costa.
  - Eduardo Llorens.
  - Elisenda Marimon.
  - Alex Masana.